TECA

Who we are:

Founded in 1990, TECA (Technology, Engineering, Consulting, Automation) is a Slovenian engineering company acting in the field of industrial engineering.
We have been working with FlexLink since the very beginning and our cooperation has grown into a partnership. From a provider of simple conveyors, we have grown into a provider of complex solutions to international and domestic companies located within Europe, China, Mexico.

How we operate:

A group of experienced experts plans, manages and implements projects in various fields of industry and internal logistics.
We integrate systems based on the professionalism of colleagues, partners and competent associates in an efficient and cost-effective manner.
Automation - careful and thoughtful judgment in custom design, followed by our experienced team of mechanics, electricians, engineers and IT professionals, ensures the smooth implementation and safe use of our solutions, allowing full integration between workshop floor, supply chain and business system.
Precise and carefully coordinated organization, time management and subcontracting, consistent and constant supervision and an uncompromising desire for perfection ensure mutual success.
Your success is our success.

What we do:

FlexLink and our partners enable us to implement dynamic, flexible and reliable production and transport devices and systems.The integration of data throughout production and transport leads to automation, the chains are organized, more intelligent and already ready for the next big leap in production and transport flow solutions.

The systems developed so far are in the following industries:
- Tobacco - Automotive - Food - FMCG and Packaging
- Pharmacy - Tissue - Internal logistics of warehouses, distribution centers

From the idea to the final product, either the entire package or a specific set of services, regardless of the industry sector - TECA, FlexLink and our partners - we are committed to exceptional service and quality.


Kdo smo:
Ustanovljeno leta 1990, TECA (Technology, Engineering, Consulting, Automation) je slovensko inženirsko podjetje, ki deluje na področju industrijskega inženiringa.
Z FlexLinkom sodelujemo že od samega začetka in naše sodelovanje se je razvilo v partnerstvo. Od ponudnika preprostih transporterjev smo zrasli v ponudnika kompleksnih rešitev za mednarodna in domača podjetja, s sedeži v Evropi, Kitajski, Mehiki.


Kako delujemo:

Skupina izkušenih strokovnjakov načrtuje, vodi in izvaja projekte na različnih področjih industrije in notranje logistike.
Na stroškovno učinkovit način integriramo sisteme, ki temeljijo na strokovnosti kolegov, partnerjev in kompetentnih sodelavcev.
Avtomatizacija - previdna in premišljena presoja pri oblikovanju po meri, ki ji sledi naša izkušena ekipa inženirjev in IT strokovnjakov, mehanikov, električarjev, zagotavlja nemoteno izvedbo in varno uporabo naših rešitev, kar omogoča popolno integracijo proizvodnje, dobavne verige in poslovnega sistema.
Natančna in skrbno usklajena organizacija, upravljanje časa in podizvajalcev, dosleden in stalen nadzor ter brezkompromisna želja po popolnosti, zagotavljajo vzajemni uspeh.
Vaš uspeh je naš uspeh.


Kaj delamo:
FlexLink in naši partnerji nam omogočajo izvedbo dinamičnih, prilagodljivih in zanesljivih proizvodnih ter transportnih naprav in sistemov. Integracija podatkov skozi celotno proizvodnjo in transport vodi v avtomatizacijo, verige so organizirane, inteligentne in že pripravljene na naslednji velik preskok v rešitvi proizvodnega in transportnega toka.

Doslej razviti sistemi so v naslednjih panogah:
- Tobak - Avtomobilska - Hrana - FMCG in embalaža
- Farmacija - Papir - Notranja logistika skladišč, distribucijskih centrov

Od ideje do končnega izdelka, bodisi celotnega paketa bodisi posebnega sklopa storitev, ne glede na sektor industrije - TECA, FlexLink in naši partnerji - smo zavezani k izjemnim storitvam in kakovosti.

Interview video

Portfolio